Obchodné podmienky | iHRYsko - spoločenské hry pre deti a dospelých

Obchodné podmienky

Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod iHRYsko.sk ponúkajúci na predaj kvalitné moderné stolové a kartové spoločenské hry. Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, ako aj predpismi súvisiacimi.

Dodávateľ:
3via, s.r.o.
Miletičova 7
821 08 Bratislava 10
IČO: 44 399 901
DIČ: SK2022685841
Bankové spojenie: 2628180528/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2818 0528
SWIFT CODE: TATRSKBX

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č.54501/B

Dodávateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú v katalógu uvádzané vrátane DPH. Pre kontaktovanie slúži formulár na zaslanie mailu.

Zákazník:
Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok ihrysko.sk.

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. To je možné urobiť elektronicky alebo telefonicky (na číslo uvedené v objednávke). Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky! Kontakt nutný na potvrdenie objednávky robí spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodánia žiadaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedojde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky internetového obchodu iHRYsko.sk.

Storno objednávky - záruka vrátenia peňazí

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade storna objednávky (odstúpenie od zmluvy)

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu použitú v objednávke. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Ak už zákazník tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru. Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poisteným, keďže neručíme za jeho prípadnu stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám kúpnu cenu alebo jej časť zašleme pokážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Z čiastky na vrátenie predávajúci odpočíta náhradu preukázateľne vynaložených výdavkov spojených s uzatvorením a následným odstúpením od zmluvy podľa par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu tovaru zákazníkovi a poplatky za vrátenie peňazí).

Reklamácie

Poškodenie počas prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty

Postup pri poškodení, alebo úbytku obsahu poštovej zásielky je stanovený Poštovými podmienkami - Základné poštové služby, čl. 42.
Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je uplatnená
a) pri dodaní poštovej zásielky,
b) v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní.
V prípade podľa písm. b) reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná.
Reklamovať je teda nutné na pošte adresáta, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

Závady tovaru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručna lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditelne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu závadného tovaru za bezchybný poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny odstúpenie od zmluvy

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Akonáhle obdržíme Vašu správu o reklamácii, spojíme sa s Vami a dohodneme ďalší postup.

Ochrana osobných údajov

Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Dostupný na stiahnutie.

Hodnotiace formuláre 

Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

BRATISLAVA
Trenčianska 47 (mapa)
821 09 Bratislava

Otváracie hodiny:

Pracovné dni: 10.00 - 18.30
Soboty: 09.00 - 12.00

Volajte: 0948 330 131
Akceptujeme 

---------------------------------

BANSKÁ BYSTRICA
Horná Strieborná 13 (mapa)
974 01 Banská Bystrica

Otváracie hodiny:

Pracovné dni: 10.00 - 18.30
Soboty: 09.00 - 12.00

Volajte: 0948 229 425
Akceptujeme 

minútové video o iHRYsku

videopredstavenie bratislavského iHRYska

a dvojminútové z Pohody

iHRYsko na Bažant Pohoda 2015

1. Dobble

Cena: 10,99 €
zábavná hra

2. Krycie mená

Cena: 16,99 €
zábavná hra

3. Pokémon: Sun & Moon Booster Pack

Cena: 3,99 €
náročná hra

4. Dixit

Cena: 22,99 €
rodinná hra

5. Duch!

Cena: 10,99 €
zábavná hra

6. Příběhy z kostek

Cena: 9,99 €
rodinná hra

7. Speed Cups

Cena: 14,99 €
zábavná hra

8. IQ Puzzle

Cena: 9,99 €
moderný hlavolam

9. Cardline: Svet zvierat

Cena: 14,99 €
rodinná hra

10. Bang!

Cena: 9,99 €
zábavná hra

Všetky hry