Obchodné podmienky

Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod iHRYsko.sk ponúkajúci na predaj kvalitné moderné stolové a kartové spoločenské hry. Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, ako aj predpismi súvisiacimi.

Dodávateľ:
3via, s.r.o.
Miletičova 7
821 08 Bratislava 10
IČO: 44 399 901
DIČ: SK2022685841
Bankové spojenie: 2628180528/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2818 0528
SWIFT CODE: TATRSKBX
Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro vložka č.54501/B
Dodávateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú v katalógu uvádzané vrátane DPH. Pre kontaktovanie slúži formulár na zaslanie mailu.

Zákazník:
Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok ihrysko.sk.

Objednávka:
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. To je možné urobiť elektronicky alebo telefonicky (na číslo uvedené v objednávke). Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky! Kontakt nutný na potvrdenie objednávky robí spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania žiadaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky internetového obchodu iHRYsko.sk.

Storno objednávky - záruka vrátenia peňazí
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade storna objednávky (odstúpenie od zmluvy)
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na emailovú adresu použitú v objednávke. Pri odstúpení je dôležité uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Ak už zákazník tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, dodávateľ si môže u zákazníka uplatňovať náhradu škody zodpovedajúcu poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru. Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu.
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Kúpnu cenu dodávateľ zašle prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Reklamácie poškodenia pri preprave
Ak nastane poškodenie počas prepravy prostredníctvom kuriérskych spoločností (DPD, GLS, Slovenskej pošty), prosíme (a odporúčame) rozbaliť poškodený balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Odporúčame spísať reklamačný protokol, prípadne prevziať balíček "s výhradou". Tento postup značne uľahčí posúdenie reklamácie a náhradu prípadne poškodeného tovaru.

Závady tovaru
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady a tie mohol neodkladne hlásiť dodávateľovi.

Postup vybavenia reklamácie
Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho.
Balík odporúčame viditeľne označiť nápisom “REKLAMÁCIA” a je dôležité, aby obsahoval: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení reklamácie) hradí predávajúci.
V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na bezplatné a včasné odstránenie chyby prípadne výmenu závadného tovaru za bezchybný (ak sa jedná o odstrániteľnú chybu) či poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy (v prípade neodstrániteľnej chyby). To všetko podľa §622 a §633 Občianskeho zákonníka a §18 odsekov 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z.z.
Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Akonáhle obdržíme správu o reklamácii, spojíme sa s vami a dohodneme ďalší postup.

Ochrana osobných údajov
Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Dostupný na stiahnutie.

Hodnotiace formuláre
Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých zákazník môže vyjadriť svoju spokojnosť s nákupom.

Alternatívne riešenie sporov
Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, má právo obrátiť sa na predávajúceho a žiadať nápravu. Ak na takúto žiadosť nie je od predávajúceho pozitívna odpoveď, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom na riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná inštitúcia zo zoznamu MH SR.
kékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.